På väg mot ett jämlikare Klippan

Publicerad: 2017-06-16

Det börjar dra ihop sig inför sommaren och här i Klippan har jag och mina kollegor fullt upp med att slutföra den kartläggning jag jobbat med under min utbytesperiod. Vårt fokus har varit att ur ett rättighetsperspektiv kartlägga ifall olika utsatta grupper i Klippan, kopplat till de 7 lagstadgade diskrimineringsgrunderna*, får den service som kommunen är skyldig att leverera till dem på ett rättvist sätt. Projektet är ett första steg i att börja ta ett samlat grepp kring frågor som rör mångfald, inkludering och anti-diskriminering. Trots att jag till en början tyckte att uppdraget kändes gigantiskt och tidsramen på 4 månader ganska snäv, sitter vi här nu med ett ihopsamlat material och skriver färdigt sammanfattande rapporten som ska ligga till grund för mål inom området.

Sammanlagt har vi genomfört 10 fokusgrupper med allt från elever på språkintroduktionsprogram på en gymnasieskola och personer med LSS-insatser till Klippans olika föreningar och utvalda enhetschefer. Vi har skickat ut två enkäter, en till kommunens medarbetare och en som riktat sig till allmänheten. Slutligen har vi plöjt en massa intressant statistik på hemsidan kolada.se där en hel del statistik på kommun- och landstingsnivå finns att tillgå.

Utan att avslöja för mycket om resultaten av vår kartläggning kan jag berätta att de främsta rekommendationerna vi kommer skicka med i rapporten berör behovet av kompetens och strukturellt stöd inom diskrimineringsområdet. För att motverka diskriminering måste så pass mycket kunskap finnas så vi inte diskriminerar själva (t ex blandar ihop könsidentitet och sexuell läggning). Om det är vida känt i organisationen hur man rapporterar diskriminering, eller till och med kan arbeta förebyggande för att förhindra att vissa grupper särbehandlas, har man kommit en bit på vägen. I augusti kommer resultaten och erfarenheterna från projektet spridas runtom hela Familjen Helsingborg-samarbetet genom en spridningskonferens, missa inte det!

Ett annat tips till Klippans kommun är fundera över hur pass inkluderande den bild är som ska illustrera kommunens vision är (se bild härunder).  Tydligen är det heterosexuella, vita, funktionsfullkomliga småbarnsfamiljer man vill se i kommunen.

 

/ Josefin

 klippans vision

*Diskrimineringsgrunderna:

-Kön

-Könsidentitet/könsuttryck

-Sexuell läggning

-Etnicitet

-Religion

-Funktionalitet

-Ålder