Strukturplan

Strukturplan.jpg

2013 antogs en Strukturplan för Skåne Nordväst. Syftet med arbetet var att stärka de regionala aspekterna kring fysisk planering och bidra med ett väl förankrat planeringsunderlag för kommunernas översiktsplaner.

Strukturplanen har tagits fram vid fem rådslag där representanter från våra elva kommunerna deltagit. Arbetet har resulterat i en strukturplan som redovisar en avvägd och prioriterad bild med fyra delstrategier som berör ämnena Grönstruktur, Infrastruktur, Boende och bostadsförsörjning samt Arbete och verksamheter. Planen ska användas bland medlemskommunerna som ett strategiskt dokument i sitt arbete med den långsiktiga planering, t ex vid översyn av översiktsplan.